Algemene voorwaarden vzw Inside Outside

Lees onze algemene voorwaarden en huisreglement na.

 Artikel 1: Definities 

  • Beheersvorm: VZW Inside – Outside heeft als maatschappelijke zetel Schietbaanstraat 100, 8400 Oostende en is lid van de federatie Wind-en Watersport Vlaanderen. 
    Tel: 059/ 32 03 32 ; Email: secretariaat@inout-oostende.be ; BTW: 0433.220.806 
  • Lid: Natuurlijke persoon die bij VZW Inside Outside is aangesloten. 
  • Gezinsleden: Ingeschreven leden wonende op hetzelfde adres. 
  • Jeugdlid: Leden die in het lopende jaar 16 jaar of jonger zijn. 
  • Sympathiserend lid: Leden die geen watersport beoefenen maar door hun bijdrage de werking van de club steunen en kunnen deelnemen aan het clubleven. 
  • Bezoekend lid: Persoon die voor de duur van zijn bezoek een bijdrage (dagpas) betaalt om te kunnen deelnemen aan het clubleven. 

Artikel 2: Algemeen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de rechten, plichten en verbintenissen van de club en haar leden te bepalen. 

2.2 Op alle door VZW Inside Outside gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is deze waar de vestiging is gelegen. 

2.3 Inschrijving vindt plaats door het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en te verzenden. 

2.4 Na elektronische betaling is het lidmaatschap in orde voor het jaar waarin het lidmaatschap is afgesloten. Van zodra op het einde van het jaar het inschrijvingsformulier voor volgend seizoen actief staat kan de inschrijving voor dat volgend seizoen worden gedaan. Indien er geen betaling is gebeurd kan die persoon zich niet beroepen op lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande voordelen. 

2.5 Door hun toetreding verbinden de leden zich ertoe de Algemene voorwaarden na te leven. Ook alle andere personen, op bezoek of voor deelname aan wedstrijden, sportdagen, incentives of zomerkampen moeten dit reglement naleven. 

Artikel 3: Overeenkomst 

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de VZW Inside Outside. 

3.2 De VZW Inside Outside behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via de website of email op de hoogte worden gebracht. 

Artikel 4: Lidmaatschap 

4.1 Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop de VZW Inside Outside de betaling van het lid heeft ontvangen. 

4.2 Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het lopende jaar. 

4.3 Ook indien het lid geen gebruik wil maken van de verzekering of andere diensten die deel uitmaken van de VZW Inside Outside, heeft hij/zij geen recht op een korting of terugbetaling van het lidgeld. 

4.4 En jeugdlid aansluiting is alleen geldig voor jeugdleden. Wanneer er andere gezinsleden aan het lidmaatschap worden toegevoegd, dient men het gezins-aansluitingstarief te betalen. 

4.5 Lidmaatschap geeft het recht tot het beoefenen van watersport en de bijhorende voordelen van het lidmaatschap op beide locaties van de VZW Inside Outside. 

4.6 Veranderingen in persoonlijke situatie van het lid (bv. adreswijziging) dienen steeds aan de VZW worden doorgegeven. 

Artikel 5: Lidmaatschapsgelden 

5.1 Lidmaatschapsgelden, huur ligplaats en locker, kunnen enkel online via de website betaald worden. De gangbare prijzen voor dat jaar zijn ook op de website te vinden. 

5.2 Indien het lidmaatschap later in het lopende jaar wordt aangegaan, ongeacht de datum, heeft het lid geen recht op korting. 

5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

5.4 Indien een bestaand lid zijn lidgeld niet betaald heeft tegen 28 februari, vervalt zijn recht op een ligplaats en/of locker. 

Artikel 6: Privacy 

6.1 De VZW Inside Outside gedraagt zich overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 

6.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het lid is de VZW Inside Outside. 

6.3 Indien het lid zijn persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in het bestand van de VZW Inside Outside in versleutelde vorm opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het ledenbestand en de door de VZW Inside Outside aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van studies, om het lid te informeren over nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van de aan WWSV of VZW Inside Outside gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en de verzekering, of daar waar het wettelijk vereist wordt. 

6.4 Het lid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens steeds verkrijgen op de website. 

Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap en schorsing lidmaatschap 

7.1 Een lidmaatschap wordt automatisch verlengd bij de betaling in het nieuwe kalenderjaar, voor de datum van 28 februari. 

7.2 Indien het lidmaatschap vroegtijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. 

7.3 De VZW Inside Outside heeft het recht een lid te schorsen om dringende redenen. 

Artikel 8: Huishoudelijk Reglement 

8.1 De toegang tot de clubinstallaties is voorbehouden aan: 

a. Leden van de VZW Inside Outside en hun genodigden. 

b. Deelnemers aan wedstrijden ingericht door of met medewerking van de club. 

c. Bezoekers die zich aanmelden en een bijdrage betalen om deel te nemen aan het clubleven. 

d. Cursisten die deelnemen aan een stage, zomerkamp of privé lessen. 

8.2 We vertrouwen erop dat alle leden actief meewerken om watersporters die niet aan de hogervermelde voorwaarden voldoen uit de clubinfrastructuur te weren. Indien een clublid eventueel een inbreuk vaststelt kan hij dat onmiddellijk melden bij het bestuur. 

8.3 De openingstijden van het clublokaal en loodsen worden bekend gemaakt op de website. Voor wie buiten deze openingstijden zijn of haar watersportmateriaal in de loods wil uithalen, is het als lid mogelijk een sleutel/badge aan te kopen. Deze personen zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het goed afsluiten van deuren en poorten wanneer zij op het watervlak vertoeven of het clubterrein verlaten. De sleutel/badge is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven. 

8.4 De kleedkamers, stortbaden en sanitair moeten steeds proper achtergelaten worden. Het is ieders individuele plicht deze ruimtes volledig proper en hygiënisch achter te laten. Schade 

aangebracht aan materiaal of gebouwen van de VZW Inside Outside kunnen in rekening gebracht worden. 

8.5 Het bestuur noch de VZW zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 

8.6 Wanneer een clublid een door hem verschuldigd bedrag niet heeft betaald, heeft de club een pandrecht op boot of plank en bijhorende uitrusting. Achtergelaten materiaal wordt gedurende 6 maanden bewaard ter beschikking van de eigenaar. Na deze 6 maanden wordt het materiaal eigendom van de VZW Inside Outside. 

8.7 Leden dienen zich steeds aan alle wettelijke bepalingen en voorangsregels te houden welke geldig zijn voor hun sport en de locatie waar ze deze beoefenen. 

8.9 Overtredingen van de Algemene Voorwaarden kunnen sancties tot gevolg hebben. Deze worden beslist door het Bestuur. Leden die een overtreding vaststellen worden gevraagd dit zo snel mogelijk te melden aan het Bestuur. 

Artikel 9: Verzekering 

9.1 Door betaling van het lidmaatschap is elk lid verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het beoefenen van zijn watersport (uitgezonderd sympathiserende leden en bezoekers). De details voor deze verzekering zijn beschikbaar op www.WWSV.be. 

9.2 De VZW Inside Outside noch de bestuurders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade. 

9.3 Leden moeten zich ervan vergewissen dat hun eigen BA verzekering eveneens verworven is t.o.v de gebruikers van loods en buitenligplaatsen i.v.m eventuele beschadiging tijdens de bergingsperiode. Bij zijn aansluiting heeft ieder lid eveneens getekend daarvoor het nodige gedaan te hebben, alsook afstand te doen van verhaal tegenover de VZW Inside Outside en het bestuur. Zijn verzekering is daarvan op de hoogte gebracht. 

Artikel 10: Verhuur 

Het clubmateriaal is ter beschikking van de clubleden, mits betaling van de huurprijs. Voor huur van materiaal dient men zich te melden aan de bar van de locatie. Het is ten aller tijden verboden materiaal te gebruiken of te ontlenen zonder te voldoen aan bovenstaande regels. De prijs voor huur van materiaal is op de website aangegeven, alsook in de bar op een uithangbord. 

Eventuele schade toegebracht aan het gehuurde materiaal kan in rekening gebracht worden. 

Artikel 11: Opbergen Materiaal 

11.1 Elk lid kan een ligplaats of locker aanvragen bij het secretariaat. Deze zal dan een ligplaats of locker aanwijzen en deze op uw inschrijvingsformulier toevoegen. De betaling voor de huur gebeurt dan ook via het inschrijvingsformulier. Indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt een wachtlijst aangelegd. 

11.2 Het is ten aller tijden verboden materiaal te plaatsen op een niet voor u toegekende ligplaats of locker. Alle materiaal die op die manier gevonden wordt is automatisch eigendom van de club. 

11.3 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct en veilig opbergen van hun materiaal. Speciaal aandacht voor de boten die voldoende moeten beveiligd zijn tegen storm. 

Artikel 12: Slotbepaling 

12.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden. 

12.2 Een lid heeft bij online inschrijving het recht om de VZW Inside Outside mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving. Wanneer er echter gebruik gemaakt is van het attest voor het ziekenfonds, vervalt het herroepingsrecht en wordt de terugbetaling geweigerd. 

Welkom bij de gezelligste watersportclub van het land

Surfclub Inside Outside is één van de enige clubs in België die zowel een locatie heeft aan een plas als aan de zee. Wind-en watersporten staan er centraal.